LS servis ELEKTRO s.r.o. | eshop
prodej elektromateriálu, elektroinstalační práce 

Zenklova 56-58, Praha 8 - Libeň
Tel.: 284 000 033
Mobil: 602 393 171
Zaregistrujte se a nakupujte se slevou!!!
Košík je prázdný
Jméno:
Heslo:
Registrace

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu lseshop.cz platné od 1.1.2017

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost LS servis ELEKTRO s.r.o., IČ 26467526, DIČ CZ26467526, se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000 zapsaná 25. července 2001 u Městského soudu v Praze.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, neupravené touto VOP řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

 

2. Objednávání

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem a způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

3. Potvrzení objednávky

Automatické e-mailové potvrzení přijetí objednávky je odesláno několik málo minut po jejím odeslání. Potvrzení o vyřizování objednávky zašle prodávající e-mailem. V pracovní době obratem, jinak následující pracovní den. O odeslání zboží bude kupující také informován e-mailem. U některých objednávek (větší množství, hmotnost, cena, apod.) může prodávající telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kupujícího pro potvrzení nebo upřesnění objednávky nebo dopravy.

 

4. Zrušení objednávky před odesláním

Každou objednávku může kupující před odesláním zboží zrušit telefonicky nebo e-mailem.

 

5. Balné a dopravné

5.1 Balné

Balné prodávající neúčtuje


5.2 Osobní odběr

Osobní odběr zboží na kamenné prodejně je zdarma.

5.3 Dopravné

Podmínky dopravy v rámci České republiky a dopravy na Slovensko naleznete v přepravním podmínkách.

5.4 Další způsoby dopravy

U dodávek většího rozsahu je možné dohodnout i jiné způsoby dopravy. Požadavek na jiný způsob dopravy uveďte při objednávání do poznámky.

 

6. Platební podmínky

Obvyklým způsobem platby je úhrada zboží při převzetí zásilky - dobírka.

Na přání je možné platit předfakturou, tzn. kupující objedná zboží, prodávající mu zašle předfakturu, kterou kupující zaplatí, po připsání celé částky na účet prodávajícího tento odešle zboží společně s fakturou - daňovým dokladem.

Při osobní odběru lze platit hotově. Při využití přepravy PPL je možné řidiči zaplatit při převzetí zásilky platební kartou.

Způsob platby se zadává při objednávání zboží. Pokud požadujete dodání jiným způsobem, uveďte toto do poznámky.

 

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je u zboží označeného "skladem" a skladovým množstvím v pracovních dnech 24 hodin pro zásilky odesílané dopravcem PPL a Českou poštou na objednávky přijaté v dostatečném předstihu před příjezdem vozidla přepravce. V případě objednání zboží, které není skladem, bude prodávající kupujícího kontaktovat s informacemi o dalším postupu. Zobrazené množství zboží se aktualizuje každou hodinu. V ojedinělých případech nemusí aktuální stav množství souhlasit se zobrazovaným.

 

8. Převzetí zboží

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat nepoškození a neporušení přepravního obalu. Je nutné věnovat mimořádnou pozornost stavu ochranné pásky, veškerým i drobným porušením, trhlinám a deformacím rohů balíku. Pokud je zjištěno mechanické poškození nebo porušení přepravního obalu, je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav a množství zboží a v případě poškození nebo chybějícího zboží vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pro další jednání s přepravní službou je nutné stav zásilky zdokumentovat a zachovat veškerý balicí materiál! Podepsáním dokladu o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v nepoškozeném přepravním balení. Pokud je ze stavu přepravního obalu zřejmé, že kupující převzal zásilku s poškozeným nebo porušeným obalem, bude reklamace zamítnuta. Závady zjištěné po převzetí od přepravní služby je možné uplatnit pouze do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.

 

9. Vrácení zboží

Spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dostane zpět peníze za zboží a za nejlevnější způsob dopravy zboží ke kupujícímu, jaký si mohl při objednání zvolit, zvolil-li si placený způsob dopravy. Peníze mu budou vráceny obratem po dodání zboží k prodávajícímu, nejdéle do 14 dní.

Vrácené zboží musí být kompletní, nesmí jevit známky opotřebení a poškození a mělo by být zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami, návody a dalšími materiály od výrobce. Pokud bylo zboží použito, může prodávající ponížit cenu zboží o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. O tomto bude kupující informován.

Poštovné za vrácení zboží prodávajícímu platí kupující a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.

Společně se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi zboží a číslo účtu, na který chcete peníze vrátit. K odstoupení od smlouvy je možné použít připravený formulář. V případě odeslání zboží na adresu prodávajícího zašle kupující balík bez dobírky.

 

10. Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodný typ, barva, ...) vymění prodávající nepoužité a nepoškozené zboží za jiné i nad rámec zákonných nároků kupujícího. Náklady spojené s takovou vyměnou zboží nese v plné výši kupující. Postup vyměny zboží je nutné s prodávajícím dohodnout dopředu. Prodávající si vyhrazuje právo výměnu zboží v případě netypických výrobků odmítnout.

 

11. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, nesprávným použitím nebo neprávným skladováním.

 

12. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese reklamačního oddělení nebo na adresách poboček firmy bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. V případě odeslání zboží na adresu prodávajícího zašle kupující balík bez dobírky.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

13. Informační povinnost poplatníka (§ 25 ZoET)

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

14. Informace o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů: obchodní společnost LS servis ELEKTRO s.r.o., IČ 26467526, se sídlem Praha 8, Zenklova 22/56, PSČ 180 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84191, e-mail eshop@lsservis.cz, tel. 284 000 032.

Zpracovatel osobních údajů: obchodní společnost SATURN - TOYA s.r.o., IČ 48034410

Právní základ zpracování osobních údajů:
Smlouva o koupi zboží, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů - zákazník;
žádost subjektu údajů o uzavření smlouvy o koupi zboží;
žádost subjektu údajů o zasílání obchodních sdělení.

Účel zpracování osobních údajů:
plnění práv a povinností dle Smlouvy o koupi zboží, uzavřené se subjektem údajů (zejména předání a převzetí/zaslání objednaného zboží, komunikace se zákazníkem);
provedení opatření před uzavřením smlouvy o koupi zboží na žádost subjektu údajů;
zasílání obchodních sdělení na žádost subjektů údajů;
zpracování slučitelné s ust. čl. 6 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení").

Příjemci osobních údajů:
orgány veřejné moci (správní orgány, soudy apod.);
poskytovatelé údržby informačního systému správce;
poskytovatelé bankovních, účetních, daňových a právních služeb správce;
poskytovatelé zasilatelských/dopravních služeb v případě žádosti zákazníka o zaslání zboží dle Smlouvy o koupi zboží prostřednictvím zvoleného externího zasilatele/dopravce (v rozsahu nezbytném pro zaslání objednaného zboží - tj. jméno a příjmení, adresa místa dodání, případně částka k úhradě v případě platby na dobírku).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Přihlašovací jméno, heslo, doručovací adresa, telefonním spojení a adresa elektronické pošty. V případě zájmu může subjekt údajů dobrovolně uvést jméno, příjmení, název firmy, adresu trvalého či faktického pobytu, IČ, DIČ, adresu místa podnikání při výkonu podnikatelské činnosti, a to jednotlivě či v jakýchkoli kombinacích, v písemné i elektronické formě.

Doba zpracování osobních údajů:
Po dobu trvání Smlouvy o koupi zboží, případně po dobu trvání souhlasu subjektu údajů se zasíláním obchodních sdělení; po skončení důvodu zpracování bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejména v souladu s Nařízením, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména otázky promlčení závazků), a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Práva subjektu údajů:

1. Právo na přístup - Subjekt údajů má právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům a k informacím k nim, v rozsahu dle čl. 15 Nařízení. Správce poskytne informace na základě písemné žádosti subjektu údajů.

2. Právo na opravu a doplnění - Subjekt údajů má v souladu s čl. 16 Nařízení právo na opravu nepřesného údaje a doplnění neúplných údajů, které se týkají jeho osoby. Správce provede opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví.

3. Právo na výmaz - Správce ani zpracovatel nesmí osobní údaje subjektu údajů nadále zpracovávat, pokud subjekt údajů vyslovil nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Správce/zpracovatel je v takovém případě povinen osobní údaje příslušného subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazat, ledaže se jedná o výjimku dle čl. 17 odst. 3 Nařízení, zejména jde-li o určení, výkon nebo obranu právních nároků správce.

4. Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů má za podmínek dle čl. 18 Nařízení právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, zejména v případě pochyb o přesnosti osobních údajů, oprávněnosti jejich zpracování, vznesení námitky proti zpracování, či v případě pominutí účelu zpracování osobních údajů, kdy le subjekt údajů požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na námitku - Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů dle čl. 21 Nařízení.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů - Za podmínek dle čl. 20 Nařízení je subjekt údajů oprávněn požádat o předání jeho osobních údajů ke zpracování druhému správci v rámci Evropské unie, je-li to technicky proveditelné.

7. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu - Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem přímo na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555,www.uoou.cz .

8. V případě, že se subjekt údajů domnívá nebo zjistí, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením či jinými platnými právními předpisy je oprávněn kdykoli:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Další informace správce subjektu údajů ke zpracování osobních údajů:

1. Správce se zavazuje dodržovat veškeré právní povinnosti, včetně umožnění plného uplatnění práv subjektů údajů, s ohledem na kategorii zpracovávaných osobních údajů, pokud se nebude jednat o případ nedůvodného nebo nepřiměřeného plnění povinností dle. čl. 12 odst. 5 Nařízení. Správce se zavazuje umožnit výkon práv subjektů údajů bezplatně, avšak v jednotlivých případech je správce oprávněn po subjektu údajů požadovat přiměřenou úhradu nákladů, připouští-li to Nařízení.

2. Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytované osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu se správcem, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je/hodlá se stát, a to zejména pro označení účastníka právního vztahu a související komunikaci. Subjekt údajů je oprávněn osobní údaje neposkytnout, avšak v případě neposkytnutí identifikačních údajů nelze uzavřít smlouvu s dostatečně neidentifikovatelným subjektem. V případě neposkytnutí osobních údajů pro umožnění elektronické a telefonické komunikaci dojde k prodloužení doby plnění práv a povinností ze smlouvy s ohledem na nutnost využít pouze písemné komunikace využitím poskytovatelů poštovních služeb.

3. V případě registrace zákazníka - subjektu údajů v registračním systému eshopu může subjekt údajů při registraci či kdykoliv poté při administraci svého registrovaného účtu požádat o zasílání obchodních sdělení, čímž subjekt údajů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vyslovuje svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv obsahujících obchodní sdělení o novinkách, produktech a službách, které prodávající nabízí. Subjekt údajů je oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat.

4. Správce oznámí subjektu údajů veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které v souladu s Nařízením uskutečnil, bude-li to možné a pokud by takové oznámení nevyžadovalo nepřiměřené úsilí správce.

5. Správce neprovádí žádné automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých osobních údajů.
6. Správce zajišťuje řádné zabezpečení osobních údajů pomocí technických (mechanických a elektronických) prostředků, včetně zajištění povinnosti mlčenlivosti osob, které se na zpracování osobních údajů podílejí. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno také právní dokumentací správce a povinnost jeho dodržování zakotvena vnitřními předpisy skupiny Michovský group a.s. Opatření k zabezpečení jsou pravidelně prověřována a kontrolována a systém zabezpečení osobních údajů vyhodnocován.

7. Správce oznámí subjektu údajů bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů; to neplatí, pokud správce přijal opatření dle čl. 34 odst. 2 Nařízení, spočívající zejména v šifrování či nesrozumitelnosti osobních údajů pro narušitele, či zajistil taková opatření, že se riziko ohrožení práv a svobod subjektu údajů neprojeví.

Výkon všech shora prezentovaných práv subjektů údajů - zákazníků se provádí na základě žádosti zákazníka - subjektu údajů, který je oprávněn obrátit se na správce či zpracovatele na shora uvedených kontaktních údajích, tj. na kamenné prodejně na adrese Zenklova 22/56, Praha 8 - Libeň, telefonicky na telefonním čísle 284 000 032 či elektronicky na emailové adrese: eshop@lsservis.cz .

15. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http:/www.coi.cz .

 
 
© LS servis ELEKTRO s.r.o. | eshop